EigenwijzeWijze
Training en CoachingWerken met baby’s                                     

 


Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang.
Dit staat beschreven in het IKK akkoord. Dit betekent dat per 1 januari 2023 alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken dienen te beschikken over een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. 

Het programma ‘Werken met baby’s’, ontwikkeld door het NJI, voldoet aan deze criteria en het programma staat dan ook op de lijst met scholingsaanbod. De training is voor iedereen die baby’s de best mogelijke opvang wil bieden. EigenWijze Wijze mag deze training aanbieden.Een inspirerende training voor werken met de allerjongste kinderen 

De babytijd is een fascinerende periode waarin het brein nog zo in ontwikkeling is. Een warme, liefdevolle omgeving, vakbekwame pedagogisch medewerkers, een sensitieve interactie en stimulatie zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het jonge kind. Recent babyonderzoek geeft ons inzicht in de processen die belangrijk zijn voor de optimale ontwikkeling.

Nieuwsgierige pedagogisch medewerkers die willen weten wat er in het hoofd van een kind omgaat, die genieten van de ontwikkelingen die een kind laat zien, die mee lachen, meebewegen en plezier hebben in hun vak kortom in deze training een update van “oude” kennis vermengt met nieuwe inzichten. Kijken naar de opvang van kinderen en baby’s in het bijzonder. De ervaringen die baby’s in het eerste levensjaar opdoen vormen immers een fundament voor de rest van hun leven. Een belangrijke rol is dus weg gelegd voor de pedagogisch medewerkers die met deze kwetsbare groep werken. Het vraagt betrokkenheid, het unieke in elk kind kunnen zien, sensitiviteit, enthousiasme, openheid, kritisch naar jezelf en je collega’s durven kijken maar vooral veel vakbekwaamheid en plezier in het werken met kinderen. Elke kind heeft recht op zo min mogelijk opdoen van stress en krijgt extra bescherming waar nodig. In deze training gaan we met de pedagogisch medewerkers op stap om hen nog bewuster te maken van wat ze kunnen doen en hoe ze dit kunnen doen.

Positieve ervaringen stimuleren de baby en vergroten zijn vermogen om te leren. Vooral de interacties met andere mensen zijn in de eerste tijd van essentieel belang. Iedere baby heeft veel intensieve en goede interacties nodig met volwassenen. Volwassenen die responsief reageren op de baby’s, vergroten het vertrouwen in anderen, zichzelf en ondersteunen het kind in zijn ontwikkeling. Actueel hersenonderzoek wijst uit dat ervaringen een belangrijke rol spelen. Alle prikkels die de baby krijgt en alle ervaringen die hij ondergaat, zorgen ervoor dat bepaalde verbindingen blijven bestaan.


De training richt zich op kwaliteitsverbetering van de babyopvang en de rol van de pedagogisch werker. Na afloop van de training weten pedagogisch medewerkers wat hun invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in jouw team en hoe je contact onderhoudt met de ouders. Elementen uit de training zijn:

Emotionele ondersteuning: een eerste voorwaarde voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Veiligheid, aandacht, warmte en  geborgenheid zijn daarin kernbegrippen. Kinderen zien.

Respect voor autonomie: als een baby zich veilig voelt gaat hij op verkenning, ontdekken en groeien. Respect hebben voor de autonomie van de baby betekent de eigenheid van iedere baby respecteren en accepteren, de baby met respect verzorgen, de baby genoeg tijd geven om te reageren, de baby zo veel mogelijk zelf laten proberen. Zie jij het unieke van elk kind?

Structuur en continuïteit: een baby heeft te maken met veel nieuwe indrukken en ervaringen. Om zich veilig te voelen en dingen te durven ondernemen, zijn houvast en duidelijkheid belangrijk. Vaste mensen en niet teveel gezichten. Adequate dagelijkse verzorging met herkenbare rituelen rond voeding, verschonen en slapen helpen bij de voorspelbaarheid. 

Zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet: hoewel baby’s niet kunnen praten zijn ze wel gevoelig voor taal. Het betekent veel en rustig praten tegen de baby over wat je doet, wat je ziet en geduldig wachten op het antwoord van de baby. Praten, uitleggen, babbelen en benoemen.

Ontwikkelingsstimulering; baby’s worden uitgedaagd door nieuwe mogelijkheden en activiteiten van buitenaf. Het vraagt goed kijken naar de baby om te zien welke stappen de volgende zijn in de ontwikkeling. Aansluiten bij wat de baby al kan en wat hem interesseert is noodzakelijk. 

Begeleiden van interacties: de sociale belangstelling voor leeftijdsgenoten groeit snel, een ideale manier om plezier en ervaringen op te doen in de sociale contacten en het samenspel. De pedagogisch medewerker begeleidt dit contact positief. Benoemen, opmerken en ondersteunen van de interactie zijn nodig. Dagelijkse, herhaalde, individuele interactie is goed voor de emotionele veiligheid, nabijheid en hersenontwikkeling.   

   

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Een actieve, inspirerende training met veel afwisseling in activiteiten.Het bekijken van eigen videomateriaal, een feest van herkenning, direct zicht op je eigen interactie met de baby en onderwijl leren pedagogisch medewerkers observeren, interpreteren en feedback geven, Je krijgt theorie en gaat daarmee  aan de slag. In de training maar ook direct in je dagelijkse werk oefenen met de kleintjes. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De ervaring leert dat het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg. In de nabespreking met het team en de leidinggevende zal dit worden doorgenomen.


 Het boek ‘werken met baby’s in een groep’ is het theoretische vertrekpunt van de training. Alle deelnemers ontvang ruim voor de start van de training dit boek ter voorbereiding.De training 'Werken met baby's' bestaat uit 4 bijeenkomsten( 09.00-16.00).                                                                                                In-company of open inschrijving.

Meer weten neem contact met ons op, jterlien@hotmail.nl of 06-21186741